"Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!" M.Kemal Atatürk
25 Nisan 2024 Perşembe

Hizmet Standartları Tablosu

 

31.07.2009 Tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca hazırlanmış olan Eskişehir Ticaret Borsası 2022 Yılı Hizmet Standart Tablosu

 

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI

 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU – 2022 YILI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(ENGEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

1

BORSAYA ÜYELİK KAYDI İŞLEMLERİ

 

 

 

A- Merkezi, Şubeleri, Depoları ve İrtibat Büroları Borsa Faaliyet alanı içinde olanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     5174 Sayılı Kanunun 32.Maddesi gereği, Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.  Kayıt işlemleri aşağıda belirtilen belgelerin Borsamıza ibraz edilmesi sonrasında işyeri tetkiki yapılarak, Yönetim Kurulu kararı ile neticelendirilir.

          Gerçek Kişiler İçin;

 

1- İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil

maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı örneği ve Sicil Tasdiknamesi,

2- Borsadan verilen Kayıt Beyannamesi doldurulması

3- Eskişehir Ticaret Borsanın Müteselsilen sorumlu olduğu, 164 sayılı Gelir Vergisi tebliği çerçevesinde zirai vergi stopajı ve Eskişehir Ticaret Borsasına borçlandığı ve/veya borçlanacağı meblağın tahsili için Süresiz Banka Teminat Mektubu.

4- Vergi Dairesinden, Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi Levhası Fotokopisi

5- İkametgah İlmühaberi

6- Nüfus Cüzdanı Sureti

7- Yeni çekilmiş 3 adet Vesikalık Fotoğraf

8- Açma Ruhsatı

9- Mevzuatla istenen gerekli görülecek diğer belgeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt İçin müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra Kayıt, Yönetim Kurulu kararı ile

7 günde gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5174 sayılı kanunun 50.maddesi Kayıt ücreti ve Yıllık Aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12. maddesi gereğinde Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve Borsa Meclisince onaylanan

 

Üye Kayıt Ücreti ve Aidat tarifesi;

 

1. DERECE: 1650 TL

2. DERECE: 1150 TL

3. DERECE: 950 TL

4. DERECE: 820 TL

5. DERECE: 720 TL

6. DERECE: 620 TL

7. DERECE: 520 TL

 

 

              Tüzel Kişiler İçin;

 

1-     Borsadan verilen Kayıt Beyannamesinin doldurulması,

2-     Eskişehir Ticaret Borsanın Müteselsilen sorumlu olduğu, 164 sayılı Gelir Vergisi tebliği çerçevesinde zirai vergi stopajı ve Eskişehir Ticaret Borsasına borçlandığı ve/veya borçlanacağı meblağın tahsili için Süresiz Banka Teminat Mektubu.

3-     Ticaret Sicil Memuru tarafından hazırlanacak olan sicil tasdiknamesinin bir sureti.

4-     Ticaret Sicili Temsil Belgesi.

5-     TİCARET SİCİL GAZETESİ veya Noter tasdikli örneği.

6-     Vergi Dairesinden, Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi Levhası Fotokopisi.

7-     Noterden tasdikli imza sirküleri.

8-     Şirket yetkilisinin yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı (3 Adet).

9-     Şirket yetkilisinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği.

10-  Şirket yetkilisinin ikametgâh ilmühaberi.

11-  Açma ruhsatı.

 

 

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(ENGEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

 

1

 

 

 

BORSAYA ÜYELİK KAYDI İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Merkezi, Şubeleri, Depoları ve İrtibat Büroları Borsa Faaliyet alanı dışında olanlar

 

 

 

         

                Kooperatifler İçin;

 

1-     Borsadan verilen Kayıt Beyannamesinin doldurulması,

2-     Eskişehir Ticaret Borsanın Müteselsilen sorumlu olduğu, 164 sayılı Gelir Vergisi tebliği çerçevesinde zirai vergi stopajı ve Eskişehir Ticaret Borsasına borçlandığı ve/veya borçlanacağı meblağın tahsili için Süresiz Banka Teminat Mektubu.

3-     Vergi Dairesinden, ( Vergi Mükellefiyeti olan Kooperatifler için ) Mükellef olduğuna dair belge ile Vergi Levhası Fotokopisi.

4-     Noter tasdikli İmza Sirküleri 

5-     Kooperatif Sözleşmesi

6-     İmzaya yetkili kişinin Onaylı-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı örneği.

7-     İmzaya yetkili kişinin İkametgah İlmühaberi.

8-     Ticaret Sicili Gazetesi.

9-     Ticaret Sicil Memuru tarafından hazırlanacak olan sicil tasdiknamesinin bir sureti.

10-  Ticaret Sicili Temsil Belgesi.

 

         Merkezi Borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, Borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren GERÇEK ve TÜZEL kişilerin:

 

1-     Tüzel kişiliğin, Eskişehir il sınırları içinde şube olarak faaliyet göstereceklerine dair alınan kararın bir sureti.

2-     İl sınırları içinde faaliyet gösterdikleri ticari ikametgâhlarını Eskişehir Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettirdiklerine dair belge.

3-     Gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt İçin müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra Kayıt, Yönetim Kurulu kararı ile

7 günde gerçekleştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5174 sayılı kanunun 50.maddesi Kayıt ücreti ve Yıllık Aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12. maddesi gereğinde Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve Borsa Meclisince onaylanan

 

Üye Kayıt Ücreti ve Aidat tarifesi;

 

 

1. DERECE: 1650 TL

2. DERECE: 1150 TL

3. DERECE: 950 TL

4. DERECE: 820 TL

5. DERECE: 720 TL

6. DERECE: 620 TL

7. DERECE: 520 TL

 

2

BORSA ÜYE KAYIT SİLME İŞLEMLERİ

 

 

        5174 Sayılı Kanun gereği borsa kaydının silinmesini talep üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri Borsamıza İbraz etmeleri sonrasında işyeri tetkiki yapılarak TERKİN (Kayıt Silme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

1-     Vergi Dairesinden Vergi kaydı kapandığına dair evrak.

2-     Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil kaydı kapandığına dair evrak.

3-     Başvuru Dilekçesi.

7 Gün

 

 

Kaydını sildirmek isteyen üyenin Borsaya olan Aidat borçlarının tamamını yatırması gerekmektedir.

3

BİLGİ GÜNCELLEME

( Unvan, Adres, Yetkili Ortak, Sermaye vb.)

   Bilgi güncelleme işlemleri, e-posta/faks veya dilekçe ile Borsaya müracaat edilerek yapılabilmektedir. Müracaatlarda değişiklikle ilgili belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

5 Dakika

Ücretsiz

 

4

 

BELGE TALEPLERİ

 

 

Üyelerin yazılı veya sözlü başvurmaları halinde

3 Dakika

 

Teamül Belgelerinden

(Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu)

 

10 Dakika

40,00 TL

 

Fatura ve Muamele Tescil Sureti

 (Tasdik Bedeli Üzerinden On Binde Bir)

10 Dakika

50,00 TL

 

Tatbik İmzaları Tasdiki

(Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu)

10 Dakika

20,00 TL

 

Kayıtların Kayıt ve Sicil Sureti

(Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu)

Sicil Sureti

   Destekleme Belgesi

10 Dakika

 

 

25,00 TL

10,00 TL

Sair Belge ve Hüviyetler

(Borsada doldurulacak olan yazılı talep formu)

10 Dakika

25,00 TL

 

5

ONAY İŞLEMLERİ

İlgili kişilerin müracaatları üzerine BAĞ-KUR ve SGK tarafından talep edilen formların onaylanması.

5 Dakika

Ücretsiz

6

EKSPER RAPORLARI

1-     Dilekçe

2-     Ekspertizin türüne göre değişecek diğer belgeler

2 Gün

125 TL

7

 

 

LABORATUVAR ÖN KAYIT HİZMETİ /

LABORATUVAR ANALİZ RAPOR İŞLEMLERİ

SATIŞ ÖNCESİ ANALİZ ( HUBUBAT – BAKLİYAT )

Üretici ve Diğer Kişiler;

1-       Kimlik Fotokopisi

2-       Ürün Numunesi

3-       Araç Plaka Bilgisi

4-       Ürün Bilgileri

10 Dakika

 

ANALİZ RAPOR ÜCRETLERİ

 

 

a-       Satış Öncesi Analiz ( Hububat – Bakliyat )

 

 

Numune Alma (Kamyon-Tır-Traktör-Kamyonet )

 

27,50 TL

-Otomatik Numune Sondası İle Numune Alma

-Numune Karıştırma

-Numune Dokaj

-TSE Standartlarına göre yapılan, hububatı sınıflandırmak için yapılan gerekli analizler.

-Analiz sonuçlarının Elektronik Satış Salonundaki bilgisayar ağına BBS Sistemi vasıtasıyla aktarılması.

-Analizi yapılan ürünün RFID Numune Tasları ile Elektronik Satış Salonuna taşınması.

15 Dakika

 

b- Hektolitre – Rutubet Ölçme ( GAC 2100 )

10 Dakika

15 TL

c- Protein – Gluten-Nem –Kül/Granül (Brabender/ Inframatic )

10 Dakika

15 TL

d-Enzim Değeri – Düşme Sayısı FN ( Felling Number )

60 Dakika

50 TL

e-Gluten – Index ( Perten )

40 Dakika

30 TL

f-Sedimantasyon ( Sedim )

40 Dakika

                       15 TL

g-Sedimantasyon ( Sedim ) + Gecikmeli Sedimantasyon

180 Dakika

30 TL

h-Süne Sayımı

10 Dakika

15 TL

Derece İçi Faktörler (Herbiri)

-         Kırık Tane ( %  gr. )

-         Cılız, buruşuk Tane ( %  gr. )

-         Rutubet

-         Fazla ısıya maruz kalmış tane (%gr)

-         Çimlenmiş, filizlenmiş tane (% gr)

-         Çürümüş tane (en fazla)

-         Diğer zarar görmüş tane

-         Kavuz

-         Ölü böcek ve parçaları

-         Hayvan orjinli tüy, kıl, dışkı vb.

-         Dönmeli tane

-         Hektolitre

-         Protein

-         Hagberg düşme sayısı

-         Zeleny Sedimantasyon değeri

-         Çavdar mahmuzu (en fazla)

-         Diğer Hububat (  %  gr. )

-         Haşere Tahribatına Uğramış Taneler ( Süne ve Kımıl Hariç) (%  gr. )

-         Embriyo Kararması  (  %  gr. )

-         Kızışmış veya Kurutma Esnasında Fazla Isıya Maruz Kalmış Taneler (  %  gr. )

-         Süne & Kımıl Tahribatına Uğramış Taneler ( % gr.)

-      Lekeli Benekli Taneler (  %  gr. )

-      Fusarium Etkisine Maruz Kalmış Taneler (  %  gr. )

-         Zaralı Ot Tohumları ( Pelemir, Karamuk, Delice ) ( %  gr. )

-         Diğer Ot Tohumları (  %  gr. )

-         Sürme ve Rastığa Maruz Kalmış Taneler (  %  gr. )

-         Yabancı organik madde (sap, saman vb.)

Yabancı inorganik madde (Taş, Toprak ,cam demir Oranı %  gr. )

 

10 Dakika

 

15 TL

i-Extensograph

2 Gün

210,00 TL

j-Faringraph

2 Gün

135,00 TL

k-İrtibat Büroları Ön Analiz

-          Çifteler İrtibat Büro

-          Sivrihisar İrtibat Büro

-          Beylikova İrtibat Büro

-          Seyitgazi İrtibat Bürosu

 

 

17,00 TL

17,00 TL

17,00 TL

17,00 TL

l-Derece İçi Faktörler ( Faktörlerin herbiri için ayrı ayrı )

10 Dakika

17,00 TL

m-Rutubet Ölçme ( HE 50 )

10 Dakika

17,00 TL

n-Satış Öncesi Analiz ( Y.Ayçiçeği Yağ Oranı, Yabancı Madde, Rutubet, Hektolitre Tayini) ( Bruker)                                                                                                      

İsteğe Bağlı Y.Ayçiçeği Yağ Oranı, Yabancı Madde, Rutubet, Hektolitre Tayini  (Bruker)

 

       20 Dakika

 

       20 Dakika

 

                  22,50TL

 

                  22,50TL

o-Yem Analizi (KLASİK METOD)

 

 

-          Rutubet-Nem Tayini (Etüv)

1 Gün

60 TL

-          Ham Kül Tayini

1 Gün

70 TL

-          Protein Tayini (Kjedahl)

1 Gün

                      175TL

-          Ham Selüloz Analizi (ADF-NDF)

1 Gün

175 TL

-          PH Ölçümü

1 Gün

50 TL

-          Polarizasyon Değeri (Nişasta) (Polarimetre)

1 Gün

180 TL

-          Yağ Tayini (Soxhelet)

1 Gün

265 TL

-          Metabolojik Enerji Ölçümü (Ruminant)

(Protein-Yağ-Rutubet-Selüloz)

4 Gün

745 TL

-          Aflatoksin (HPLC)

2 Gün

270 TL

8

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU

SATIŞ ORGANİZASYON

VE TESCİL İŞLEMLERİ

 

1- Üyeler, Üreticiler ile Diğer kişi ve Kurumlar tarafından satılmak üzere borsaya getirilen, Labratuvarda ön analizi yapılmış, kalite kriterleri ve standartlarına göre sınıfı belirlenmiş olan ürüne ait RFID numune tasının Elektronik Satış Salonuna getirilmesini müteakip Borsa Tescil-Satış Memuru tarafından Elektronik Satış Masasında oturan alıcı üyelere Elektronik ortamda açık arttırma usulü ile satışın yapılması.

 

5 Dakika

Ürün Tutarının

% 0,2 (Binde İkisi) kadar Tescil Ücreti alınır.

Ürün Tutarının

% 0,2 (Binde İkisi) kadar Satış – Organizasyon Hizmeti Ücreti alınır.

9

ALIM SATIM BEYANNAMESİ TESCİL İŞLEMLERİ

       Alıcı olan borsa üyeleri tarafından, Borsa Elektronik Satış Salonunda satışı yapılan ürünlere ait gün içinde kesilen Müstahsil makbuzları, Elektronik Salon satış hizmeti görmeden üyeler ve üye olmayan diğer kişiler tarafından kesilen Müstahsil Makbuzları ve Üyeler ile diğer kişilerin Borsa Kotasyonuna tabii ürünlerin faturalı satışlarına ait satış faturalarının tescil işlemleri için;

1- Müstahsil Makbuzu

2- Fatura Kontrol ( Borsamız Üyesi İçin)

3- Fatura Kontrol ( Diğer Borsa Üyeleri İçin )

    (Gerekli durumlarda, karşı Borsadan Teyit alınacaktır.)

5 Dakika

Alış Tescilleri

% 0,2  (Binde İki)

Satış Tescilleri

 % 0,1  (Binde Bir)

 

İhracatta Tescil Ücreti Alınmaz

10

TESCİL BEYANNAMELERİNİN TAHAKKUKU

      Tescil Servisinde tescili yapılarak düzenlenen müstahsil makbuzlarına ait tescil beyannamelerinin İstatistik Servisine ulaştırılması ve ilgili servis tarafından kontrol işlemi yapıldıktan sonra tahakkuk kesme işlemi.

2 Dakika

Alış Tescilleri

% 0,2  (Binde İki)

Satış Tescilleri

% 0,1  (Binde Bir) alınır.

İhracatta Tescil Ücreti Alınmaz

11

İSTATİSTİK İŞLEMLERİ

      Günlük İşlemleri tamamlanmış ve net kiloları girilmiş beyannamelerin Günlük-Haftalık ve Aylık Bültenlerin çıkartılması.

5 Dakika

Ücret Alınmaz

12

AYLIK MÜSTAHSİL LİSTELERİNİN TASDİKLENMESİ

 

 

1.       Geçmiş aya ait Müstahsil Alış Listesi

2.       Geçmiş aydan bir önceki aya ait Vergi Dairesi Alındı Makbuzu

 

    Üye ve diğer kişilerin Çiftçilerden satın aldıkları zirai ürünler için zirai stopaj keserek tevkifat yapmak sureti ile düzenledikleri ve Borsamıza tescil ettirdikleri Müstahsil makbuzları nedeniyle Vergi Dairelerine Muhtasar Beyanname ile birlikte vermek üzere hazırladıkları aylık müstahsil alışlarına ait listelerinin tasdiklenme işlemi.

 

Borsamız Tescil kayıtları ile üyenin tasdik listesi beyanının tutması halinde

3 Dakika

 Ücret Alınmaz

13

İHRACAT BEYANNAMESİ TASDİKLENMESİ

 Üye ve Diğer kişiler tarafından getirilen Fatura ve İhracat Beyannamesi.

3 Dakika

50,00 TL

14

KANTAR TARTIM İŞLEMLERİ

 

1-Satış salonunda satışı yapılan ürünün Satış Fişi ile birlikte poşetlenmiş numunesi.

 2-Tartım Yapılacak Araç

Borsaya Tabi Malların Tartılarından

Borsaya Tabi Malların Treyler Tartılarından

Borsaya Tabi Olmayan Malların Tartılarından

Borsaya Tabi Olmayan Malların Treyler Tartılarından

Sıradaki Araç

2 Dakika

 

 

     

  15,00 TL

    20,00 TL

    30,00 TL

35,00 TL

16

AİDAT ÖDEME ve KAYIT İŞLEMLERİ BEDELİ ALINMASI

 

Yıllık Aidat Tebliğ Alındısı

Üye Kayıt Tebliğ Belgesi

3 Dakika

 

5174 sayılı kanunun 50.maddesi Kayıt ücreti ve Yıllık Aidat tespiti ve ödenmesi hakkındaki yönetmeliğin 12. maddesi gereğinde Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve Borsa Meclisince onaylanan

 

Üye Kayıt Ücreti ve Aidat tarifesi;

 

1. DERECE: 1650 TL

2. DERECE: 1150 TL

3. DERECE: 950 TL

4. DERECE: 820 TL

5. DERECE: 720 TL

6. DERECE: 620 TL

7. DERECE: 520 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

17

YAZIHANE ve DEPO KİRALAMA İŞLEMLERİ

    Yalnızca Borsaya kayıtlı olan üyelerin Yazıhane ve Depo talep ettiklerine dair Yönetim kuruluna yazılmış Dilekçesi Yazıhane ve Deponun Yönetim Kurulu kararı ile talepte bulunan Üyeye kiraya verilmesi halinde düzenlenen Kira Kontratı ve Tahliye Taahhütnamesi.

7 Gün

Borsa Meclisince Onaylanan Yazıhane ve Depo Tarifesi 

Merkez / Yazıhaneler 1/20

 

220 TL

Satış Salonu Girişi Bağımsız Yazıhane / 24

 

795 TL

Satış Salonu Girişi Bağımsız Yazıhane / 22 - 23

 

525 TL

Tescil Servisi Yanı Bağımsız Yazıhane / 21

 

1280 TL

25 m²   1 - 8 Nolu Ön Cephe Dükkan

 

295 TL

60 m²   9 Nolu Depo

 

     220 TL

90 m²   10 - 16 Nolu Depolar

 

   330 TL

120 m²   17 - 24 Nolu Depolar

 

430 TL

50 m²   25 - 60 / 71 – 82 Nolu Depolar

 

     240 TL

60 m²   66 - 70 Nolu Arka Depolar

 

     240 TL

60 m²   61 - 65 Nolu Ön Depolar

 

240 TL

60 m²   83 - 92 Nolu Depolar

 

240 TL

120 m²   93 - 98 Nolu Depolar ( Yazıhaneli )

 

440 TL

100 m²   99 - 110 Nolu Depolar

 

390 TL

90 m²   111 - 120 Nolu Depolar

 

430 TL

120 m²   121 - 132 Nolu Yeni Depolar

 

515 TL

Sundurma Yeri ( Özel Depo )

 

4000 TL

Çelik Silo(1-2-3)

 

4900 TL

Açıkta Depolama ( m²’si)

 

2 TL

Çay Ocağı

 

1700 TL

Lokanta Yeri

 

3500 TL

Çifteler İrtibat Bürosu / Yazıhaneler

 

210 TL

1- 12 Nolu Depolar

 

305 TL

100 m²     13-18 Nolu Depolar

 

500TL

110 m²   19 Nolu Depo

 

525 TL

Sivrihisar İrtibat Bürosu / Yazıhaneler

 

210 TL

Depolar 1-10 Nolu Depolar

 

300 TL

Beylikova İrtibat Bürosu

1 – 6 Nolu Depolar

 

410 TL

607 m² Depo

 

 2450TL

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında hizmet istenmesi durumunda, Lütfen ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz… Teşekkür ederiz.


İLK MÜRACAAT YERİ;        

İsim                                                       : Egemen AKBULUT           

Unvan                                                   : Muamelat Memuru

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 – 113

E-mail                                                    : egemenakbulut@esktb.org.tr

 

İsim                                                       : Tarık KARANFİL

Unvan                                                   :  Akr. Sorumlusu - Kalite Yönetim Temsilcisi

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 -116

E-mail                                                    : tarikkaranfil@esktb.org.tr

 

İsim                                                       : Emel ÇELİK

Unvan                                                   : Muhasebe-Veznedar

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 – 112

E-mail                                                    : emelcelik@esktb.org.tr

 

 

İsim                                                       : Sinan ÖZCAN

Unvan                                                   : İstatistik – Tahakkuk Memuru

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 – 111

E-mail                                                    : sinanozcan@esktb.org.tr

 

İsim                                                       :  Şerif ÖZEN

Unvan                                                   : Tescil-Satış Memuru

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 – 120 – 121

E-mail                                                    : serifozen@esktb.org.tr

 

İsim                                                       : Fatih BALCIOĞLU

Unvan                                                   : Laboratuvar Müdürü

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 - 129

E-mail                                                    : fatihbalcioglu@esktb.org.tr

 

İsim                                                       : Erol KOCAOĞULLAR

Unvan                                                   : Kantar Memuru

Telefon                                                  . +90 222 237 57 69

E-mail                                                    : erolkocaogullar@esktb.org.tr

 

                              

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ:

İsim                                                       : Gültekin GÜLER

Unvan                                                   : Genel Sekreter

Telefon                                                  : +90 222 237 27 83 – 115

E-mail                                                    : gültekinguler@esktb.org.tr

 

Adres                                                    : Gündoğdu Mh.Borsa Cd.

                                                                  No: 21 26100 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon                                                  : +90  222 237 27 83

Fax                                                        : +90  222 237 94 50

E-Posta                                                 : eskisehirtb@tobb.org.tr

 

Web                                                      : www.esktb.org.tr                                                          

Başkan
Facebook Twitter Instagram English Mail

Üye Borç Sorgulama & Ödeme Online İşlemler


  Şifremi Unuttum

Elektronik Satış Salonu Online Üye Girişi


  Şifremi Unuttum

ETB Mobil Borsam

E-Bülten

E-bülten ve gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi kaydettirin.

Faydalı Linkler

Odalar & Borsalar

Üyelikler

İştiraklerimiz

Ulusal Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

Basın

4 Günlük Hava Tahmini

ESKİŞEHİR
ALIŞ SATIŞ
DOLAR
EURO